Skip to main content

با یک حساب کاربری، چند نفر می‌توانند فیلیمو تماشا کنند؟ - Knowledgebase / Multi-profile feature - مرکز پشتیبانی فیلیمو

با یک حساب کاربری، چند نفر می‌توانند فیلیمو تماشا کنند؟

در فیلیمو می‌توانید اشتراک بخرید و به دو نفر دیگر از اعضای خانواده خود دسترسی تماشا بدهید تا به صورت جداگانه فیلیمو تماشا کنند. 

Helpful Unhelpful

1035 of 1231 people found this page helpful

صفحه نخست ارسال تیکت